ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η εταιρεία μας ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΜΙΚΕ η οποία δραστηριοποιείται στην προμήθεια και επεξεργασία φυσικού μάρμαρου και πέτρας άριστης ποιότητας από όλες τις γωνιές του κόσμου, έχει ως όραμα και στρατηγικό στόχο να γίνει μια εταιρία πρότυπο, ικανοποιώντας πλήρως όλα τα μέρη που μας εμπιστεύονται και επενδύουν σε εμάς: πελάτες, εργαζόμενους και προμηθευτές.

Δέσμευση της εταιρείας αποτελεί:
• Η παροχή αξιόπιστων προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών, με συνέπεια επικεντρώνοντας στην ικανοποίηση των πελατών μας και στη δημιουργία μακροπρόθεσμων σχέσεων εμπιστοσύνης
• Η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που αναγνωρίζει και αξιοποιεί τις δυνατότητες των εργαζομένων καθώς και συνεχής επένδυση στη γνώση και την εξέλιξή τους
• Η βέλτιστη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, των υποδομών και του εξοπλισμού που διαθέτει
• Η πλήρης συμμόρφωση με όλες τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεων
• Η συνεχής αξιολόγηση των κινδύνων και ευκαιριών που παρουσιάζονται και η ανάληψη κατάλληλων δράσεων για την αντιμετώπιση ή αξιοποίηση αυτών με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, της λειτουργίας της εταιρίας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος
Διαχείρισης Ποιότητας
• Η συνεχής παροχή δημιουργικών προτάσεων αναφορικά με τη χρήση και το συνδυασμό της φυσικής πέτρας με τα σύγχρονα υλικά
• Ο σεβασμός προς το φυσικό περιβάλλον

Για την επίτευξη των δεσμεύσεων αυτών,

iso 9001:2015η Διοίκηση της ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΜΙΚΕ έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει συστηματική Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, σε όλες τις δραστηριότητες της και έχει εξασφαλίσει:
• Την διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων για την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών της και του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, συμπεριλαμβανομένου του καταρτισμένου, έμπειρου και συνεχώς εκπαιδευόμενου ανθρώπινου δυναμικού,
• Την καθιέρωση στόχων ποιότητας για τη μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση των κρίσιμων για την ποιότητα διεργασιών, η επίτευξη των οποίων ανασκοπείται και αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης και των παρεχόμενων υπηρεσιών της.
• Την ετήσια ανασκόπηση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, των Δεικτών και των Στόχων και της ίδιας της Πολιτικής Ποιότητας, προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση της επίδοσης του.

Η Διοίκηση της εταιρείας παροτρύνει όλους τους εργαζόμενους, όχι μόνο να εφαρμόζουν συστηματικά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, αλλά και να συμμετέχουν ενεργά στη συνεχή βελτίωσή του, βασιζόμενη στην αρχή ότι ο κάθε εργαζόμενος που βρίσκεται κοντά σε οποιοδήποτε πρόβλημα είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος για να κάνει μία πρόταση για βελτίωση.
Δεληγιάννης - Μάρμαρα και πολυτελείς πέτρες
Η ακριβής επεξεργασία πέτρας, η προσοχή στη λεπτομέρεια, η κομψότητα στη διαμόρφωση, η επιλογή των φινιρισμάτων και τα χαρακτηριστικά των μαρμάρων μας, καθιστούν κάθε χώρο ξεχωριστό και μοναδικό.